حامد عظیمی

Web application ; windows application ; website design ; mobile application

پشتیبانی از زبان های برنامه نویسی متنوع

HTML / CSS /  JAVASCRIPT /ASP.NET/ PHP / SQL SERVER / MYSQL 

WORDPRESS / JOOMLA / MAGENTO 2 / ….

[test]